Hướng dẫn Hội thi "Chiếc ô tô mơ ước" lần 2 PDF. In Email
Thứ năm, 25 Tháng 10 2012 14:49

UỶ BAN NHÂN DÂN                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                 Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                            

                                                           

Số :   3013  /GDĐT – TH                               TP . Hồ Chí Minh , ngày 24  tháng  10   năm  2012

Về Hướng dẫn Cuộc thi vẽ tranh An toàn giao thông chủ đề “Chiếc ô tô mơ ước” lần thứ hai.

 

 

Kính gởi : Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận, Huyện.

            Theo công văn số 6916/BGDĐT-GDTH ngày 18/10/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Tổ chức triển khai Cuộc thi vẽ tranh “Chiếc ô tô mơ ước” lần thứ hai dành cho HS tiểu học và Trung học cơ sở ;

            Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn như sau :

1.      Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện triển khai công văn văn số 6916/BGDĐT-GDTH ngày 18/10/2012 cho các trường tiểu học và trung học cơ sở tham gia cuộc thi vẽ tranh theo đúng mục đích, nội dung của cuộc thi đề ra.

2.      Hiệu trưởng các trường tiểu học và Trung học cơ sở tổ chức phát động cuộc thi, cần triển khai trong HĐSP để giáo viên hiểu rõ về mục đích, nội dung cuộc thi. Tạo cho HS có 1 sân chơi thông qua việc vẽ tranh để thực hiện ước mơ của mình về chiếc ô tô trong tương lai (hiện đại, an toàn, độc đáo). Đồng thời cũng là cơ hội giáo dục, rèn luyện thực hành môn mĩ thuật.

3.      Phòng GD&ĐT thường xuyên theo dõi, để kịp thời đánh giá việc tổ chức cuộc thi cho HS tham gia đông đảo, nhiệt tình và bảo đảm tính giáo dục thẩm mỹ để góp phần xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

4.      Phòng GD&ĐT thống kê và báo cáo số lượng tranh dự thi cho Sở (Phòng GD Tiểu học – Cô Kim Trang, Phòng GD Trung học – Thầy Bùi Anh Tôn)

* Lưu ý : các tranh của học sinh tham gia dự thi phải được gởi về Ban tổ chức (không được sơ loại).

            Sở đề nghị các Phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường tích cực thực hiện việc triển khai cuộc thi nhằm tạo cho các em một sân chơi sáng tạo và thẩm mỹ.

                                                                             KT GIÁM ĐỐC

                                                                             PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận

- Như trên;

- Giám đốc (để báo cáo);

- Phòng GD Trung học (để phối hợp)                                             (đã ký và đóng dấu)                                        

- Lưu (VP,TiH)

                                                                              

                  Nguyễn Hoài Chương

 

Đính kèm công văn số 6916/BGDĐT-GDTH

và Thể lệ cuộc thi (gởi trong email của Phòng GD&ĐT).