Các văn bản pháp luật, chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng PDF. In Email
Thứ ba, 04 Tháng 6 2013 08:30

       Các văn bản pháp luật, chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng cần tuyên truyền quán triệt tại cơ quan đơn vị:


-     Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống, tham nhũng, lãng phí.

-     Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi, bổ sung năm 2012) và các văn bản hướng dẫn thi hành.

-     Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ về Quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

-     Thông tri số 25-TT/TU ngày 21/08/2009 của Thành ủy về thực hiện các quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đơn vị khi để xảy ra tham nhũng, quan liêu, lãng phí.

-     Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ.

-     Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức ở một số lĩnh vực nhằm chủ động phòng ngừa tham nhũng.

-     Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/03/2017 của Chính phủ về công khai, minh bạch, thu nhập; Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP.

-     Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13/11/2007 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP; Thông tư số 01/2010/TT-TTCP ngày 22/01/2010 của Thanh tra Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP.

-     Chỉ thị số 20/2007/CT-UBND ngày 25/07/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Nghị định số 37/2007/NĐ-CP và Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND ngày 15/08/2007 của Ủy ban nhân dân quận về triển khai thực hiện Nghị định số 37/2007/NĐ-CP.

-     Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; Chỉ thị số 02/2011/CT-UBND ngày 16/03/2011 và Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 25/03/2011 của Ủy ban nhân dân quận về tổ chức thực hiện số Chỉ thị 08/2011/CT-UBND ngày 02/03/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

-     Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/05/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị, có sử dụng ngân sách nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; Chỉ thị số 26/2006/CT-TTg ngày 01/08/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm dùng công quỹ làm quà biếu và chiêu đãi khách.

-     Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 12/08/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương.

-     Chương trình số 09-CTr/TU ngày 12/06/2006 của Thành ủy về Chương tình cải cách hành chính chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về cuộc vận động tu dưỡng đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh trong cán bộ, Đảng viên gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

-     Nghị quyết của Ban chấp hành trung ương và các chương trình hành động của Thành ủy, Quận ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

-     Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 27/11/2009 của Ủy ban nhân dân quận). 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: